Paslaugos ir apgyvendinimas

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1.  Informavimas

Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos paslaugas socialinės globos namuose, savivaldybėse teikiamą socialinę pagalbą, paramą, nemokamą teisinę pagalbą ir kitais asmeniui aktualiais klausimais. Sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

2.  Konsultavimas

Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Kartu su asmeniu (ir artimaisiais) analizuojama probleminė asmens slaugos ir/ar socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais socialinės globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

3.  Tarpininkavimas ir atstovavimas

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, specialistų, asmenų).

Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai ar konkretus socialinės globos namų darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.

Tarpininkaujama asmeniui kitose institucijose.

4.  Apgyvendinimas

Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1 – 4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja, gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).

Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

5.  Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.

Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), atliekant asmeninės higienos, planuojant buitinius darbus, bendraujant ir pan.

6.  Socialinis darbas, bendravimas

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojo socialinės globos planus, kuriuos, kartu su klientu ir kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

7.  Darbinių įgūdžių ugdymas

Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas.

Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, dailės, floristikos, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, šiltnamio priežiūros ir kt.

8.  Laisvalaikio organizavimas

Globos įstaigos gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius. Savo laisvą laiką gyventojai leidžia treniruoklių salėje, bibliotekoje, žiūrėdami kino filmus salėje, bendrauja su kaimo gyventojais. Asmenys, gyvenantys įstaigoje, savarankiškai priima sprendimus dėl laisvalaikio praleidimo formų ir būdų.

Įstaigoje siūlomos laisvalaikio organizavimo paslaugos:

 • valstybinių, religinių, socialinės globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykos (poilsinės ir pažintinės). Išvykos organizuojamos į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves;
 • kultūriniai renginiai socialinės globos namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos);
 • muzikinės saviraiškos ugdymas;
 • meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas;
 • sporto ir sveikatos stiprinimo paslaugos: sportiniai užsiėmimai sporto salėje ir lauke, mankštos treniruoklių salėje, sportinės varžybos socialinės globos namuose ir už jų ribų, šaškės, šachmatai.
 • sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius (globos namuose yra koplytėlė), skaityti knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį gyventojai aprūpinami knygomis, gali žiūrėti televizijos laidas, video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir

9.  Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

 • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal įstaigos galimybes);
 • drabužių,  patalynės   skalbimo   (lovos   skalbiniai,   rankšluosčiai,   drabužiai    keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 • naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir ) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir

10.  Pagalba maitinantis, prausiantis ir kt.

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

11.  Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

Aprūpinama  medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra    poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.

Specialistai teikia relaksacijos paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Socialinės globos namuose teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos: slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos.

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.

12.  Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius

Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.

Yra taksofonas, užsakoma spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto ir kitos paslaugos.

APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir kokybę.

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Ypatingai svarbus socialinių paslaugų teikimas vyresnio amžiaus žmonėms, nes Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, vyksta gyventojų senėjimas, sukeliantis daug socialinių ir ekonominių problemų. Prognozuojama, kad 2050 m. pradžioje kas trečias Lietuvos gyventojas bus pagyvenęs žmogus. Todėl socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmeniui teikiamos sudarant sąlygas kuo ilgiau jam gyventi savo namuose, šeimoje, dalyvauti socialinėje, ekonominėje ir kitose veiklose, savarankiškai tvarkyti savo buitį. Socialinės paslaugos asmeniui su sunkia negalia teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba).

Tik tada, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, asmeniui skiriama socialinė globa stacionarioje socialinės globos įstaigoje.

Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus (toliau vadinama– siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, kai socialinių globos namų steigėjas yra savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos valstybės Globos namuose – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas). Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Atnaujinimo data: 2023-12-18