Veiklos sritys

Stonaičių socialinės globos namai (toliau vadinami – Globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Globos namų vykdomos funkcijos: 

 1. Vykdo globėjo (rūpintojo), teismo sprendimu – turto administratoriaus pareigas: atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises ir teisėtus interesus, administruoja senyvo amžiaus asmens ar asmens, turinčio negalią, turtą, tvarko iš jų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.
 2. Suteikia globos namų gyventojams gyvenamąjį plotą, užtikrina saugią, sutvarkytą, jų poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, asmeniui, turinčiam negalią, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių ir sveikatą;
 3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias jų savarankiškumo lygį ir individualius poreikius.
 4. Atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja maitinimą.
 5. Organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais.
 6. Organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis.
 7. Užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose.
 8. Organizuoja globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, rūpinasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, šeiminius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
 9. Organizuoja kultūrinių, religinių paslaugų teikimą.
 10. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimus.
 11. Bendradarbiauja artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas grįžti į šeimą ar bendruomenę.
 12. Tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją.
 13. Patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja.
 14. Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą.
 15. Užtikrina efektyvų valstybės biudžeto ir kitų lėšų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą.
 16. Tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
 17. Vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-12-18